Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/suradnicu udruge LAG „Kvarnerski otoci“ – CRES

Datum objave: 22.10.2018.

Oglas za radno mjesto stručnog suradnika/suradnice
Radno mjesto: Stručni suradnik/suradnica
Poslodavac: Lokalna akcijska grupa LAG „Kvarnerski otoci”
Mjesto rada: Cres
Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na neodređeno (probni rok 3 mjeseca) na pola radnog vremena (4 sata dnevno)
Objava natječaja: 22.10.2018.
Rok za prijavu: 29.10.2018.

Više informacija o natječaju:

Zapošljavanje na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca na pola radnog vremena. Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika/suradnice LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:
• obavlja administrativno tehničke i uredske poslove;
• obavlja protokolarne poslove za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
• vodi podsjetnik, organizira sastanke i prijem stranaka za potrebe Predsjednika, Upravnog odbora i Voditelja LAG-a;
• obavlja poslove prijema, distribucije, otpreme i arhiviranje pošte (poslovi se odnose i na elektroničku poštu);
• obavlja poslove nabave artikala za reprezentaciju, uredskog materijala, potrošnog materijala za održavanje, sitnog inventara;
• surađuje s tijelima drugih institucijama;
• po nalogu Voditelja LAG-a vodi odgovarajuće evidencije i registre;
• brine o promidžbeno-informativnim aktivnostima LAG-a (pravovremenom i redovitom informiranju članova LAG-a i šire javnosti putem elektroničke pošte, web stranice, društvene mreže i drugi komunikacijski kanali),
• pruža savjetodavne usluge i tehničku pomoć članovima LAG-a,
• identificira potencijalne nacionalne, EU i druge izvore financiranja aktivnosti LAG-a,
• prati zakonske regulative i objavu javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području LAG-a o postojećim mogućnostima
• obavlja i druge poslove po nalogu Voditelja LAG-a.

Kandidati za prijam na radno mjesto moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
• završen diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ili preddiplomski sveučilišni studij / preddiplomski stručni studij (VŠS) poljoprivrede (agronomije).
• jedna godina radnog iskustva u struci,
• poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• posjedovanje vozačke dozvole B kategorije,
• poznavanje rada na računalu,
• visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva,
• praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima,
• dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne priložiti sljedeće dokumente:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
• preslika vozačke dozvole.

Kandidat/kandidatkinja može priložiti i dodatne dokumente koji dokazuju posebna znanja, vještine i iskustva od interesa za obavljanje prethodno opisanih poslova ovog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
U svrhu sklapanja Ugovora o radu, izabrani kandidat / izabrana kandidatkinja dužan/dužna je dostaviti izvorne dokumente ili ovjerene preslike. Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne priloži navedene dokaze prije sklapanja Ugovora o radu smatra se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti najkasnije do ponedjeljka 29.10.2018. preporučenom pošiljkom na adresu:
LAG „Kvarnerski otoci“
Vršanska 14
51500 Krk

KONTAKT MAIL: lag@kvarnerski-otoci.hr ili 095/858-8231