Članovi

Članstvo u LAG-u može biti redovito i počasno.Redoviti su članovi poslovno sposobne fizičke osobe te pravne osobe koje prihvaćaju Statut i opće akte.
Redoviti članovi LAG-a moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a.
Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a.
Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela LAG-a, a nema obavezu plaćanja članarine.
Prava i obveze redovitih članova LAG-a su da:

 1. sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 2. odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a,
 3. dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 4. zajednički provode dogovorene aktivnosti,
 5. biraju i budu birani u tijela LAG-a,
 6. budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a,
 7. redovito plaćaju članarinu u visini koju predloži Upravni odbor,
 8. čuvaju i podižu ugled LAG-a,
 9. promoviraju aktivnosti LAG-a,
 10. daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad LAG-a,
 11. pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

ČLANOVI LAG-a “Kvarnerski otoci”

JAVNI SEKTOR:

CIVILNI SEKTOR:

GOSPODARSKI SEKTOR: